Spørgsmål fra Katrine:

“Hej Mariane
Hvordan ved jeg om jeg overhovedet er kvalificeret til et fleksjob og hvordan er processen for at få et?”

Besvarelse fra Mariane Kragelund Skadborg
Social-økonomisk rådgiver

Besvarelse:
Personer, som har en væsentlig og varigt nedsat erhvervsevne i forhold til ethvert erhverv, har mulighed for at blive tilkendt fleksjob, såfremt der er over 50% nedsat erhvervsevne i hvilket som helst erhverv og at samtlige behandlingsmuligheder er afprøvet og prognosen viser, at nedsættelsen vurderes som stationært.

Krav: 
Der henvises til Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats nr. 548 af 7.5. 2019 og vejledning nr. 1176 af 25.11. 2019.

Som dokumentation for at Kommunen kan indstille en person til fleksjob kræves, at de lægelige oplysninger og den sociale faglige vurdering er overensstemmende og viser, at der er behov for skånehensyn for at opnå en delvis selvforsørgelse.

Processen:
Kommunerne har til opgave at støtte borgerne med særlige skånebehov, som er under pensionsalderen og ikke tilkendt førtidspension til en målrettet beskæftigelse med varig tilknytning til arbejdsmarkedet, for dermed at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

Det betyder, at de ordinære vilkår skal afprøves. f.eks. via en almindelig ansættelse gennem omplacering på nuværende arbejdsplads.

Eksempel: En faglært tømrer får en svær ryg-lidelse, som besværliggør, at han vil kunne fortsætte sit ordinære arbejde i virksomheden. Derfor forsøger kommunens fastholdelseskonsulent i samarbejde med medarbejder og virksomheden at omplacere borgeren til et arbejde, som kan udføres med de nødvendige skånehensyn. Det vil kunne være arbejde på lager, kundeservice og/eller kontor – med beregninger af tilbud-og kalkulationer. I mange tilfælde vil der kunne opnås ordinær beskæftigelse til gavn for alle parter.

Arbejdsprøvning/praktik.
Ikke alle har mulighed for en omplacering i tidligere virksomhed og ofte er medarbejderen blevet fyret efter et længere varende sygdomsforløb.

Her er der behov for en arbejdsprøvning i en virksomhed, som vil være relevant i forhold til den sygemeldtes faglige og personlige kvalifikationer. Der bliver tilknyttet en virksomhedskonsulent, som i samarbejde med borger – virksomhed og kommunen får oprettet en praktikaftale, hvor det vil være muligt at afprøve den sygemeldte i forhold til erhvervsevnen og de nødvendige skånehensyn.

Det er gratis for virksomheden at få en person i arbejdsprøvning/praktik – men det betyder naturligvis, at virksomheden stiller sig til rådighed med vejledning omkring arbejdets udførelse og vil være aktiv i forhold til at stille mentor til rådighed for borgeren og deltager aktivt i forbindelse med vurdering af resterhvervsevnen jf. ordinært arbejde. Det vil sige i forhold til tid, tempo og effektivitet.

Kommunens virksomhedskonsulent har ansvaret for opfølgning, vejledning og har notatpligt.

Praktikforløbet er som regel på 3 måneder og evt. med mulighed for en forlængelse. Desuden vælger man ofte, at der skal ske arbejdsprøvning i 2 virksomheder.

Gode råd: Jeg har ofte rådet borgeren til at føre dagbog i virksomhedspraktikken. Det giver et godt billede i forhold til en afklaring jf. fleksjob. Desuden giver det borgeren selv mulighed for at kunne mærke sine grænser. Alt for ofte er grænserne jo blevet overskredet og mange er så opsatte på at komme videre med sit arbejdsliv, at man presser sig selv til kun kortvarigt at kunne levere op til egne og andres forventninger.  

Jeg har bedt borgeren skriver ud for hver arbejdsdag: hvor mange arbejdstimer, hvor effektivt har jeg været, hvordan var mit tempo, og hvordan havde jeg det, da jeg kom hjem – og hvordan var det næste dag.

Vurderinger: Kommunens virksomhedskonsulent skal følge op på praktikken og lave en statusrapport. Sammen med en generel helbredsattest og statusattest fra lægen, er det kommunens socialrådgiver som samler oplysninger og sammen med borgeren gør sagen klar til at komme for Rehabiliteringsteamet.

I flere tilfælde vil socialrådgiver forespørge lægekonsulenten om vejledning i forhold til de lægelige oplysninger, om der evt. er nogle ubesvarede spørgsmål, som bør indhentes forinden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteamet: som består af en række fagpersoner og lægekonsulenten – de træffer afgørelse, om de kan indstille borgeren til fleksjob – – ressourceforløbsydelse – eller førtidspension.

Der vil altid være en ankemulighed.

Fleksjob: Mange borgere bliver indstillet til fleksjob og får arbejde i virksomheden, hvor de har været i praktik.

Økonomi: medarbejder i fleksjob får løn for de effektive timer, som vedkommende er ansat i virksomheden – og lønnen bliver således suppleret op fra Udbetaling Danmark – jf. de gældende regler.

Opfølgning på bevilget fleksjob:
Fleksjob bevilges for en periode på 5 år – hvorefter der skal ske opfølgning hver 5. år. Ved personer over 40 år – kan fleksjob blive varigt efter 1. opfølgning.

Håber det gav lidt indblik i vejen til fleksjob!  Mange hilsner Mariane